แพ็คเกจ

อ่‹าวนาง จังหวัดกระบี่ เป็นสถานที่ท่‹องเที่ยวที่ได้Œรับความนิยมเปšนอย่‹างมากจากทั้งชาวไทยและชาวต่‹างประเทศ เนื่องจากมีแหล่‹งท่องเที่ยวที่ หลากหลายทั้งทะเล เกาะต่‹างๆ วัดวาอาราม ถนนคนเดิน หรือจะปีนหน้าผา ทุกท่านสามารถเลือกได้Œ

โรงแรมกระบี่ ทิพา รีสอร์ท เล็งเห็นถึงส่วนนี้เลยได้Œมีการจัดแพ็คเกจไวŒอย่‹างหลากหลาย ทั้ง One day Tour , แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน , แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน ไว้Œคอยบริการลูกค้Œา ที่อยากใช้Œวันหยุดกับการพักผ่‹อนหย่‹อนใจกับการท่‹องเที่ยวที่เราคัดสรรมาให้Œ ท่‹านสามารถตรวจสอบรายละเอียด ของแต่‹ละแพ็คเกจได้Œเพื่อวางแผนการเดินทาง
 

1. Tipa Dream (3 วัน 2 คืน) ห้องพัก Deluxe Room มีทัวร์ให้Œเลือก 2 ที่ด้Œวยกัน คือ ทัวร์ 4 เกาะ หรือ ทัวร์น้ําตกร้Œอน สระมรกต  


รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่‹ง เดินชมหาดอ่‹าวนางตามอัธยาศัย
วันที่ 2 รับประทานอาหารเช้Œา เที่ยวชมเต็มวัน 4 เกาะ ทะเลแหวก,เกาะปอดะ,ดําน้ําเกาะไก่‹,หาดไร่‹เลย์ถ้ำพระนาง หรือ สระมรกต น้ําตกร้อน
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้Œา เดินทางกลับ โดยไปส่‹งที่สนามบิน หรือ สถานีขนส่ง2. TIPA PARADISE (3 วัน 2 คืน) ห้องพัก Deluxe Room มีทัวร์ให้Œเลือก 2 ที่ด้วยกัน คือ ทัวร์เกาะพีพี หรือ ทัวร์เกาะห้Œอง

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่‹ง เดินชมหาดอ่าวนางตามอัธยาศัย
วันที่ 2 รับประทานอาหารเช้า เที่ยวชมเต็มวัน เกาะพีพี หรือ เกาะห้Œอง
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้า เดินทางกลับ โดยไปส่งที่สนามบิน หรือ สถานีขนส่‹ง
3. TIPA ทัวร์ 4 เกาะ+เกาะพีพี



รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่‹ง เดินชมหาดอ่‹าวนางตามอัธยาศัย
วันที่ 2 รับประทานอาหารเช้Œา เที่ยวชมเต็มวันทัวร์ 4 เกาะ
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้Œา เที่ยวชมเกาะพีพี เดินทางกลับ โดยไปส่‹งที่สนามบิน หรือ สถานีขนส่ง4. TIPA จัดเต็ม 3 วัน 2 คืน ทัวร์ ซันเซท7เกาะ , พีพี 8 เกาะ , วัดถ้ำเสือ , สระมรกต , น้ําตกร้Œอน ห้องพัก Deluxe Room

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่‹ง เที่ยวโปรแกรมซันเซท 7 เกาะ พร้อมบาบีคิว ดินเนอร์
วันที่ 2 รับประทานอาหารเช้Œา เที่ยว พีพี 8 เกาะ
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้Œา เที่ยวัดถ้าเสือ , สระมรกต , น้ําตกร้Œอน

เดินทางกลับ โดยไปส่งที่สนามบิน หรือ สถานีขนส่‹ง

 


5. TIPA สุดคุ้Œม 4 วัน 3 คืน ทัวร์เกาะพีพี+เกาะห้Œอง ห้องพัก Deluxe room


 

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่ง เดินชมหาดอ่‹าวนาง ตามอัธยาศัย
วันที่ 2 รับประทานอาหารเช้Œา เที่ยวเกาะพีพี 8 เกาะ
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้า เที่ยวเกาะห้อง
วันที่ 4 เดินทางกลับ โดยไปส่‹งที่สนามบิน หรือสถานีขนส่‹ง

** หมายเหตุ
- สําหรับเดินทาง ช่‹วง 16 เม.ย. - 31 ต.ค. (Surcharge ช่วงไฮซีซัน) - แพ็คเกจสามารถใช้Œได้Œ 1 พ.ค.- 31ต.ค. 59

- แพ็คเกจมีอายุ 1 ปี
- พักเดี่ยวเพิ่มเงิน 1,000 บาท
- สํารองที่พักล่‹วงหน้า 14 วัน ก่‹อนการเดินทาง
- พักต่‹อ คืนละ 3,000 บาท/คืน รวมอาหารเช้Œา
- สามารถเปลี่ยนแปลงห้Œองพัก หรือ ทัวร์ได้Œ โดยมีค่‹าใช้จ่‹ายเพิ่มเติม - ทั้งนี้ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่‹แจ้Œงล่‹วงหน้Œา 


Scroll to top